Олег Погорілець. Бібліографія 2000-2014 рр.

У цій статті наводиться бібліографія наукових і краєзнавчих публікацій Олега Григоровича Погорільця, історика, археолога, пам’яткоохоронця, директора ДІКЗ “Межибіж”, члена ICOMOS UA (Міжнародної ради з питань пам`яток і визначних місць), члена правління Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Хмельницької обласної громадської організації “Постійно діюча археологічна експедиція “Меджибiж-2000” та Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАН України.

2000

Пінчак М.В., Погорілець О.Г., Стопенчук С.М., Толкачов Ю.І. Попередні результати археологічних досліджень території Меджибізької фортеці // Мат-ли Х Подільської історико-краєзн. конференції. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 130-134.

2001

Погорілець О.Г., Стопенчук С.М. Про початок систематичного дослідження замчища «Ракочі», розташованого поблизу смт. Меджибожа Летичівського р-ну Хмельницької обл. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2001. – Вип. 10. – С. 48-53.

Погорелец О.Г. Меджибож: город меж Бугами // Гербовед. – Москва. 2001. – № 52. – С. 24-33.

2002

Стопенчук С.М., Демидко С., Погорілець О.Г. Звіт про археологічні дослідження замчища «Ракочі». Т. 2. – Хмельницький, 2002.

Погорілець О.Г., Стопенчук С.М. Дослідження залишків укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт. Меджибіж Летичівського району Хмельницької області // АВУ 2000-2001 рр. – К., 2002. – С. 216-219.

Погорілець О.Г., Стопенчук С.М. Дослідження залишків укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт. Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 24-28.

2003

Погорілець О.Г. Нумізматична збірка з досліджень пізньосередньовічного укріплення «Замок Ракочі» // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – С. 98-106.

Стопенчук С., Демидко С., Погорілець О. Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення археологічних досліджень на замчищі XVI століття в уроч. «Ракочі»» (проміжний). Т. 3. – Хмельницький, 2003.

2004

Погорелец О.Г. Свинцовая западноевропейская товарная пломба с геральдическим изображением из раскопок замчища XVI века «Замок Ракочи», находящегося вблизи пгт. Меджибож Летичевского района Хмельницкой области (Украина) // Гербовед. – Москва; Хмельницкий, 2004. – № 72. – С. 28-31.

Погорілець О., Саввов Р. До питання карбування монети на Поділлі в другій половині XIV ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 144-156.

Погорілець О.Г. Саввов Р.В. Відкриття карбування в ІІ пол. ХІV ст. монети на Поділлі // Літопис Хмельниччини – 2004. – Хмельницький, 2004. – С. 17-28.

Погорілець О.Г. Саввов Р.В. Карбування «Подольских полугрошиков» на Поділлі в другій половині XIV ст. // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. «Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі». – К.; Хмельницький; Кам’янець-Подільський; Старокостянтинів, 2004. – С. 202-207.

Погорілець О.Г., Саввов Р.В. Про нові знахідки монет Подільського князівства // Нумізматика і фалеристика, 2004. – № 4.

2005

Погорілець О.Г. Саввов Р.В. Карбування монети на Поділлі в другій половині XIV ст. // Мат-ли міжнародної наукової конф. «Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність». – Львів, 2005. – С. 145-153.

Демидко С., Погорілець О.Г., Стопенчук С. Дослідження нових укріплень XVI ст. поблизу смт. Меджибіж Хмельницької обл. // Мат-ли міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми охорони та відновлення фортифікаційних споруд Київської землі». – К., 2005. – С. 16-29.

Погорелец О. Г., Саввов Р. В. Монеты подольского князя Константина Кориатовича (вторая половина ХIV века) // XIII всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 2005. – С. 109-110.

Погорелец О. Г., Саввов Р. В. Новые находки в Украине на Подолье монет с литовскими надчеканками // Современные вехи и актуалии в нумизматике, фалеристике и сфрагистике. – Тракай, 2005. – С. 17-19.

Погорелец О. Г., Саввов Р. В. Монета Константина Кориатовича в денежном обращении Подольского княжества // Современные вехи и актуалии в нумизматике, фалеристике и сфрагистике. – Тракай, 2005. – С. 22-24.

2006

Пінчак М.В., Погорілець О.Г. Дещо про ситуацію на південно-східному порубіжжі Поділля в XVI столітті // Мат-ли наукової конф. «Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький; Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 270-276.

Погорелец О. Г., Саввов Р. В. Начало чеканки монеты в южных землях Великого княжества Литовского (вторая половина 14 в.) // Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. – Вильнюс, 2006. – С. 164-167.

2007

Саввов Р.В., Погорілець О.Г. Історія Подільського князівства в монетах литовських князів Коріатовичів // Мат-ли Другої наук.-практ. конф. «Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький, 2007. – С. 100-106.

Погорілець О.Г., Стопенчук С.М. Роль замків Верхнього Побужжя у європейському торговому сполученні пізнього середньовіччя // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 87-90.

Погорілець О.Г. До проблеми пошуку місця битви під Пилявцями // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ. 2007. – Вип. 16. – С. 27-31.

Ivantchik A. Pogorelets O. Savvov R. A New Roman Military Diploma from the Territory of the Ukraine // Zeitschrift fur Papyrologie und Epigrafik. – 2007. – Band 163. – S. 255-262.

Погорілець О.Г., Саввов Р.В. Про нові знахідки монет Подільського князівства // Нумізматика і фалеристика, 2007. – № 4.

Погорелец О.Г., Саввов Р.В. К вопросу о происхождении типа монеты Подольского княжества (пол. XIV в.) // Материалы международного симпозиума «Иконография денег Средней и Восточной Европы». – Гуменне (Словакия), 2007. – С. 13-15.

Погорілець О.Г. Звіт про роботу археологічної експедиції «Меджибіж-2000» за 2006 рік. – Меджибіж, 2006.

2008

Погорілець О.Г. Археологічні розвідки місць битви під Пилявцями 1648 р. (2005 – 2008 рр.) // Мат-ли Всеукр. науково-практ. конф. «Пилявецька битва 1648 року в історії України». – Хмельницький, 2008. – С.22-27.

Погорілець О.Г. До питання локалізації населеного пункту Пилявці середини XVII cт. // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. «Пилявецька битва 1648 року в історії України». – Хмельницький, 2008. – С.102-106.

Іванчик А.І., Погорілець О.Г., Саввов Р.В. Новий римський військовий диплом з території України // Археологія. – 2008. – №1. – С. 45-54.

Погорелец О. Г., Саввов Р. В. «Подольский полугрошик» и упоминания о нем в литовско-русских летописях // Мат-ли VIII міжнародної нумізматичної конф. PTN. – Бялосток; Августов; Варшава, 2008. – С. 52-59.

Погорелец О.Г., Саввов Р.В. Чеканка монеты в Подольском княжестве во второй половине XIV в. // Крыніцазнаувства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Навуковы зборнік. Мінск , 2008. – Выпуск 4. – С. 114-120.

2009

Погорілець О., Лукашук В. До питання локалізації битви 1792 р. під Зеленцями (Жилинцями) на Волині // Мат-ли ХХХ Всеукр. наук.-практ. історико-краєзн. конф. “Минуле і сучасне Волині і Полісся. Сторінки воєнної історії краю». – Луцьк, 2009. – С. 113-115.

2010

Погорелец О.Г., Надвирняк О.О. Нумизматический комплекс римских монет III века н.э. из поселения черняховской культуры Перегинка (Балакири) – 2 в верховьях реки Южный Буг (Украина) // Материалы международного нумизматического симпозиума «Деньги и их место в истории общества». – Кремница (Словакия), 2010. – С. 21-22.

Олег Погорілець, Ростислав Саввов. Виникнення на Поділлі місцевої грошової лічильної одиниці – «Подільської копи» у XIVXV століттях // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – т. CCLX. – Книга 1. – С. 395-399.

Погорілець О., Лукашук В. Польсько-російська битва 1792 р. під Зеленцями (Жилинцями): події, нові факти, інтерпретація // Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі. Збірка наукових статей. – Житомир, 2010. – С. 150-161.

2011

Фурманчук Г., Лукашук В., Погорілець О., Шпаковський С., Демидко С., Маярчак С. Учні про вчителя (пам’яті Іона Ізраїлевича Винокура) // Мат-ли ІІ історико-краєзн. конф. «Південно-Східна Волинь в контексті історії України». – Нетішин, 2011. – С. 209-213.

Погорілець О., Трембіцький А. До історії нумізматичних колекцій на Поділлі // Мат-ли ІІ історико-краєзн. конф. «Південно-Східна Волинь в контексті історії України». – Нетішин, 2011. – С. 160-161.

Степанчук В.М., Рижов С.М., Погорілець О.Г. Меджибіж: нижньопалеолітична пам`ятка на схід від Карпат // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 5-13.

Ягодзінський Михайло Йосипович (1923-2008): історик, археолог, музейник / Упоряд. А. М. Трембіцький. Передмова О. Г. Погорілець. – Хмельницький, 2011. – 128 с.

Овчінніков Е., Погорілець О. Дослідження Меджибізької трипільської експедиції // Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів. – Кам’янець-Подільський, 2011.

Овчинников Е., Погорілець О. Дослідження на трипільському поселенні Русанівці у Верхньому Побужжі // АДУ-2010. – К.; Полтава, 2011. – C. 251-252.

Овчинников Е., Погорілець О., Панікарський А. Дослідження на пам’ятках в околицях Меджибожа // АДУ-2010. – К.; Полтава, 2011. – C. 249-250.

2012

Степанчук В., Рижов С., Погорілець О. Меджибіж: нижньопалеолітична пам`ятка на схід від Карпат // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 5-13.

Погорілець О. М. Й. Ягодзінський – археологічна спадщина // Археологічні студії «Межибіж». Наук. щорічник 1’2012 – 2012. – Хмельницький, 2012. – С. 110-116.

Погорілець О,. Панікарський А. Знахідки доби раннього середньовіччя з околиць Меджибожа // Наук. вісник «Межибіж»: Мат-ли Шостої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» 1’2012. – Меджибіж; Хмельницький, 2012. – Ч. 1. – С. 285-291.

Погорелец О., Саввов Р. Монета и счетная единица Подольского княжества князей Кориатовичей (вторая половина 14 в.) // Международная нумизматическая конференция. Тезисы докладов. – Вильнюс, 2012. – С. 116-119.

Овчинников Е., Погорілець О. Дослідження трипільського поселення Русанівці в околицях Меджибожа // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України. – Меджибіж; Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2012. – Ч. 2. – С. 259–264.

Овчинников Е., Погорілець О., Панікарський А., Пічкур Є. Дослідження Меджибізької трипільської експедиції // АДУ 2011. – К.; Луцьк: Волинські старожитності, 2012. – С. 455–457.

Погорілець О.Г. До історії єврейської громади містечка Меджибожа // Наук. вісник «Межибіж»: Мат-ли Шостої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» і Міжнародного наукового симпозіуму «Євреї Великого Князівства Литовського на теренах Литви і України» / Під ред. О.Г. Погорільця, Л.В. Баженова, А.М. Трембіцького та ін. – Меджибіж; Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2012. – Ч.2. – С. 241-246.

2013

Погорілець О.Г. Нумізматична збірка із середньовічного поселення з околиць с. Пилява Старосинявського району Хмельницької області // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Наук. вісник «Межибіж» – 2’2013). – Хмельницький, 2013. – Ч. 2. – С. 242-247.

Погорілець О.Г. Карти Гійома Левассера де Боплана середини XVII ст. як джерело дослідження подій Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Наук. вісник «Межибіж» – 2’2013). – Хмельницький, 2013. – Ч. 2. – С. 236 – 242.

Погорілець О.Г. Розвідка Богдана Хмельницького у Пилявецькій кампанії (липень – вересень 1648 року) // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Наук. вісник «Межибіж» – 2’2013). – Хмельницький, 2013. – Ч. 2. – С. 247-253.

Матвіїшина Ж., Степанчук В., Кармазиненко С., Рижов С., Погорілець О. Палеопедологічні та археологічні дослідження ранньопалеолітичних місцезнаходжень біля смт. Меджибіж // Лесовий покрив Північного Причорномор’я. – Люблін, 2013. – С. 187-196.

Надвірняк О., Погорілець О., Надвірняк О Про деякі особливості обігу римської монети і проблематику виникнення та формування черняхівської культури в межиріччі Середнього Подністер’я і Південного Побужжя // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 11-16.

Надвірняк О., Погорілець О. Надвірняк О. Місце нумізматичних матеріалів в концепції римської військової присутності в межиріччі Середнього Дністра і Південного Бугу // Археологічні студії «Межибіж». – Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 213-219.

Надвірняк О. Погорілець О. Нові знахідки бронзового посуду провінційно-римського виробництва на Південному Побужжі // Археологічні студії «Межибіж» – Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 211-213.

Надвирняк А., Погорелец О., Надвирняк А. К проблеме начала поступления римской имперской серебряной монеты в междуречье Среднего Поднестровья и Среднего Приднепровья // Семнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов. – Москва, 2013. – С. 30-31.

Погорілець О.Г. Пилявці на картах Боплана середини XVII ст. // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. «Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині», присвяченої 365-річчю Пилявецької битви. – Хмельницький, 2013. – С.102-106.

Погорелец О., Надвирняк А. К вопросу атрибуции одной из групп депозитов римских монет на территории Восточноевропейского Барбарикума в конце IIначале III века н.э. // Материалы международного нумизматического симпозиума «Деньги, экономия и общество». – Кошице (Словакия), 2013. – С. 28-29.

Степанчук В., Рижов С., Погорілець О.. Дослідження нижньопалеолітичних місцезнаходжень біля смт. Меджибіж // АДУ 2012. – К.; Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – С. 354-356.

Овчинников Е., Погорілець О., Панікарський А., Пічкур Є. Роботи Меджибізької трипільської експедиції // АДУ 2012. – К.; Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – С. 353-354

Погорілець О.Г. Вступне слово // Музей пам’яті жертв Голодомору на Хмельниччині 1932-1933 років (до 5-річчя від дня створення). – Хмельницький, ІРД, 2013. – С. 158-160.

2014

Погорілець О.Г. Карти Гійома Левассера де Боплана середини XVII ст. як джерело дослідження подій битви під Пилявцями восени 1648 р. // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. збірник / [редкол. Баженов Л. В., Блажевич Ю. І. та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1. – С. 150-155.

Надвирняк А., Погорелец О., Надвирняк А. К вопросу о римском военном присутствии и некоторых аспектах возникновения и формирования черняховской культуры в междуречье Среднего Поднестровья и Южного Побужья // Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова (OIUM – №4) . – К., 2014. – С. 136-150.

Надвірняк О., Погорілець О. Нові знахідки бронзових казанів типу Hemmoor на Поділлі // Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова (OIUM – №4) . – К., 2014. – С. 151-155.

Погорілець О.Г. Меджибізький археологічний мікрорегіон – з історії дослідження // Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини. Наук. вісник «Межибіж» – 1’2014. – Ч. 2. – К., 2014. – С. 11-17.

Погорілець О.Г. Меджибізький археологічний мікрорегіон – до визначення терміну // Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С.383-387.

Степанчук В., Рижов С., Матвіїшина Ж., Кармазиненко С., Погорілець О. Дослідження нижньопалеолітичних місцезнаходжень біля смт. Меджибіж у 2013 р. // АДУ 2013. – К., 2014. – С. 261-262.

2015

Погорілець О.Г. Рахункові одиниці Подільської землі і Галицької Русі: «Подільська копа» і «Руська копа» (ІІ пол. XIV – XV ст.). До питання про виникнення та грошове наповнення // Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки». – Кіровоград; Київ; Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 48-50.

Погорілець О.Г. Історико-архівні та бібліографічні дослідження (історична довідка). Реставрація Палацу ХVІ ст. в смт. Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам’ятка архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. Протиаварійні роботи. Робочий проект. Меджибіж, 2015.

Про Погорільця О.Г.

  1. Баженов Л.В. Alma mater подільського краєзнавства (місто Кам’янець – Подільський – центр історичної регіоналістики початку ХХІ століть). – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – С. 340.– 416 с.

  2. Проскурівський телеграф № 13 (565) // 28.03.2013

  3. Хоптяр Ю.А. Олег Григорович Погорілець // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець – Подільський, 2011. – Т.17. – 592 с. (С. 307 – 313)